Tukes: Moottoriurheilun ja -tapahtumien vakavat yleisöonnettomuudet on saatava loppumaan

Moottoriurheilussa ja -tapahtumissa on viime vuosina tapahtunut useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia muun muassa Pohjanmaa-rallissa 2018, Lappeenrannan huippunopeustapahtumassa 2019 ja Poker Run -tapahtumassa 2020.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt näitä tapahtumia yhdessä järjestäjien ja muiden viranomaisten kanssa. Tukes vaatii tapahtumajärjestäjiltä järeämpiä toimenpiteitä, jotta tällaiset onnettomuudet vältettäisiin jatkossa.

Pohjanmaa-rallissa katsoja kuoli oleskeltuaan ulkokaarteessa heikosti merkityllä vaarallisella alueella. Lappeenrannan huippunopeustapahtumassa menehtyi kuljettaja, joka menetti loppujarrutuksessa ajoneuvon hallinnan ja suistui ulos kiitotieltä. Poker Run -tapahtumassa kuoli katsoja. Tapahtumien turvallisuusjärjestelyissä, riskien arvioinnissa sekä annetuissa turvallisuusohjeissa oli puutteita.

– Onnettomuudet osoittavat, ettei yleisö tunnista tai tiedä vaaroja, eivätkä he saa järjestäjiltä riittävästi tietoa pysyäkseen turvassa, sanoo Tukesin ylitarkastaja Kari Koponen.

– Katsojille ei ole täysin turvallista paikkaa, on vain vähemmän vaarallisia alueita sekä paikkoja. Siksi myös katsojien ohjeistaminen ja valvonta on tärkeää. Katsojien ja muiden alueella liikkuvien on noudatettava järjestäjän antamia ohjeita. Katsojalla on myös oma vastuunsa siitä, ettei hän aiheuta toiminnallaan vaaraa itselleen tai muille, Koponen jatkaa.

Tapahtumanjärjestäjän on valvottava, miten yleisö toimii esim. rallin katselualueilla ja tarvittaessa puututtava vaaralliseen käyttäytymiseen tai yleisön sijoittumiseen rallireitin varrella.

– Positiivista kehitystä on se, että yleisölle vaarallisten ja heille osoitettujen paikkojen merkinnät ovat yleistyneet vuoden 2020 aikana, Koponen toteaa.

Tapahtumanjärjestäjä vastaa turvallisuudesta

Moottoriurheilutapahtuman järjestäjillä on oltava riittävät ja oikeat tiedot kaikista turvallisuuteen vaikuttavista seikoista, kuten lajin riskeistä, ajoneuvokalustosta, kuljettajista sekä yleisön käyttäytymisestä. Tapahtumasta pitää laatia turvallisuusasiakirja, jossa kuvataan, miten toiminta toteutetaan turvallisesti. Lisäksi on huolehdittava mm. kokoontumislain ja pelastuslain velvoitteista.

Yleisölle pitää antaa selkeät ohjeet katselualueista ja kulkureiteistä jo tapahtuman ennakkomateriaaleissa. Kielletyt katselualueet on merkittävä maastoon ja reittikarttoihin. Maa- ja vesialueiden sulkeminen ja eristämien muulta käytöltä sekä turva-alueiden määrittely on erityisen tärkeää toiminnan kaikissa vaiheissa.

– Jos toiminnassa havaitaan vakavaa vaaraa, järjestäjän on keskeytettävä toiminta, kunnes on huolehdittu riittävillä toimenpiteillä siitä, ettei kyseinen vaara enää toistu. Vaarallista palvelua ei saa pitää ihmisten saatavilla, kuten ei vaarallisia tuotteitakaan, Koponen sanoo.

Järjestäjän on kerättävä tietoa vaarallisista paikoista, ulosajoista, niiden syistä sekä seurauksista ja osallisista, jotta näitä tietoja voidaan käyttää reaaliaikaisessa arvioinnissa mm. keskeyttämistä varten sekä myöhempää kehittämistä ja vaarojen poistamista varten. Lisäksi tarvitaan nykyistä parempia käytäntöjä turvallisuustiedon jakamiseen, esimerkiksi järjestöjen ja yhdistysten välityksellä.

Onnettomuuksista on ilmoitettava Tukesille

Vakavista läheltä piti -tilanteista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Tukesiin. Onnettomuus- ja vaaratilanneilmoituksilla on tarkoitus varmistua siitä, ettei vaarallisia palveluita tai tapahtumia jatketa ennen kuin näiden turvallisuudesta on riittävästi varmistuttu. Tukes selvittää moottoriurheilussa ja -palveluissa tapahtuneet onnettomuus- ja vaaratilannetapaukset yhteistyössä järjestäjän kanssa.

Myös alan harrastajat näkevät kehitettävää moottoriurheilutapahtumien yleisöturvallisuudessa

Tukes toteutti kyselyn AKK-Motorsport ry:n, FHRA ry:n, Suomen moottoriliitto ry:n, Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:n kanssa näiden jäsenjärjestöille ja jäsenille. Kyselyyn vastasi 50 henkilöä. Kyselyn perusteella 84 % vastaajista katsoi, että moottoriurheilun yleisöturvallisuudessa löytyy kehitettävää ja vain 5 % mielestä yleisöturvallisuus on huomioitu riittävästi. Parannuksia toivottiin asenteisiin, turvallisuustietoisuuteen, ajonopeuksien hallintaan sekä yleisön turvaamiseen. Hyvänä asiana pidettiin ratojen ja varusteiden kehitystä.

Vastaajista 62 % katsoi, että moottoriurheilun turvallisuuden kehittäminen kuuluu katto- ja lajijärjestöille, vain 32 % on sitä mieltä, että järjestäjän tulee kehittää turvallisuutta.

– Katto- ja lajijärjestöillä on merkittävä rooli turvallisuuden kehittämisessä laajemmin. Kuitenkin lakisääteisesti vastuu itse tapahtuman turvallisuudesta on järjestäjällä, korostaa Koponen.

Turvallisuutta kehitetään yhteistyössä alan järjestöjen kanssa

Tukes tekee yhteistyötä muun muassa autourheilun keskusliiton AKK-Motorsport ry:n, FHRA ry:n, Suomen moottoriliitto ry:n, Harrastemoottoriurheilun keskusjärjestö ry:n sekä Suomen purjehdus- ja veneily ry:n kanssa turvallisuuden kehittämiseksi. Tukesin tavoitteena on lisätä yhteistyötä myös muiden moottoriurheilun järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //  

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hyvä kysymys!