Nämä maantieliikenteen kohteet saivat tänä vuonna kultturiperintöavustuksen

Museovirasto jakoi avustuksia kulkuvälineille – avustuksia rautatiekaluston inventointiin ja digitointiin sekä 52-vuotiaan purjeveneen ja ilma-alusten restaurointiin.

Avustushakemuksia vuodelle 2022 saapui määräaikaan 14.2.2022 mennessä yhteensä 67 kappaletta. Tarkoitusta varten asetetun määrärahan suuruus oli 337 600 euroa, josta esitettiin avustusta 29 hankkeelle.

Avustushakemusten arvioinnissa Museovirastoa avustaa asiantuntijalautakunnat, joiden jäsenet edustavat oman liikennealansa asiantuntemusta. Mukana lautakunnissa on museoiden, viranomaisten, harrastajien sekä restaurointi- ja konservointialan edustajia.

Hakemusten laadullisessa arvioinnissa kiinnitetään huomioita kohteen historialliseen merkitykseen sekä hankkeen laatuun ja vaikuttavuuteen kohteen säilymiselle käytössä.

Hakemuksia arvioitiin ensimmäistä kertaa myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Avustuksista päätettäessä katsottiin eduksi, jos kohteiden hoito ja käyttö on osallistavaa ja tasa-arvoista, ymmärrystä ja osaamista ylläpitävää, tietoa lisäävää, yhteisöllistä, ja ottaa lisäksi huomioon vastuullisen kuluttamisen sekä kestävän talouskasvun tavoitteet.

Avustusta myönnettiin mm. Haapamäen veturitallin talliraiteiston korjaustyön hankesuunnitteluun, Suomen ensimmäisen kirjastoauton 3D-rakennemallinnuksen teettämiseen, kansallisesti merkittävän historiallisen rautatiekaluston inventointiin ja julkaiseminen digitaalisesti sekä vuonna 2023 Ocean Globe Race kilpailuun nuorisomiehistöllä osallistuvan Swan 55 purjevene Galianan kannen kunnostukseen.

Lisätietoja liikenteen kulttuuriperintöavustuksista https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/kulkuvalineet.
Kaikissa päätöksissä mainitaan kohde, perustelut sekä kohteen omistajan nimi, jos siihen on annettu suostumus.

Maantieliikenteen avustukset

 • Blomqvist Carl-Johan
 • Parainen Teijo 2-akselinen perävaunu 1963
 • Esitetään perävaunun entisöintiin 12 000 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 24 000 euroa.

Wihuri Oy Teijon tehtaiden valmistama irtosementin kuljetukseen tarkoitettu perävaunu. Teijon Tehtaat valmistivat irtosementin kuljetukseen tarkoitettuja perävaunuja vain viisi kappaletta, joista kyseinen metsästä sattumalta löydetty yksilö on ainoa entisöintikelpoinen aihio. Kotimaisen tehtaan tuote, jolla valtakunnallista merkitystä aikakautensa kuvana.

Betonin käyttö moniin eri tarkoituksiin kasvoi juuri 1960-luvun alussa, ja kyseisen perävaunun ensimmäinen omistaja Lohjan kalkkitehdas oli alan suuria toimijoita. Toimintakuntoinen sementinkuljetuksen ajoneuvoyhdistelmä tallentaa ja säilyttää elävänä liikenteen ja teollisuuden kulttuuriperintöön liittyvän kokonaisuuden.

Suhteellisen ehyenä säilynyt mutta rappeutunut kohde perustellusti restauroidaan vastaamaan käyttöjakson aikana vallinnutta olomuotoa. Hanke on esimerkillisesti suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu.

Kohde on hankesuunnitelman mukaan laajalti nähtävissä ja koettavissa. Tietoa ylläpidetään ja jaetaan sosiaalisessa mediassa. Tiedon tallentaminen ja ammatillinen peruskoulutus ilmenevät hakemuksesta. Kohteen hoitoon ja käyttöön voi tutustua ja erikseen sopimalla myös mahdollisuus osallistua. Kohteen hoito ja käyttö tarjoaa mahdollisuuden työharjoitteluun, työssäoppimiseen tai vapaaehtoistoimintaan.

 • Mercedes-Benz 300 4 d sedan 1952
 • Esitetään ajoneuvon peltitöihin, maalaukseen, tekniikkaan ja sisustukseen 10 000 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 20 000 euroa.

Ajoneuvon historia on hyvin tiedossa, ja sillä on vähintään maakunnallista merkitystä varsinkin ajoneuvon ensimmäisen omistajan Rettigin perusteella. Lähde- ja dokumentaatioarvo on kiitettävä. Hanke on hyvin suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu. Suunnitellut toimenpiteet ovat käyttökuntoa ajatellen välttämättömiä.

Ajoneuvo on hankkeen valmistuttua nähtävillä automuseossa ja lisäksi aktiivisessa käytössä osallistuen tapahtumiin, jossa sen voi nähdä ja kokea. Kohteen historiaan, käyttöön ja hoitoon liittyvää tietoa tallennetaan ja jaetaan avoimesti.

Hakemuksen kohteena oleva hanke työllistää suoraan ja välillisesti työalan paikallisia erikoisosaajia.

Työssäoppimismahdollisuudet sekä kulttuurimatkailun edellytykset on esitetty hakemuksessa uskottavalla tavalla.

Kaikissa työvaiheissa käytetään asiamukaisia suojavarusteita ja noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä. Vanhat pellit kierrätetään uusiokäyttöön. Akku, vanhat renkaat ja muut jätteet kierrätetään kierrätyskeskukseen tai toimitetaan laillisille jätteenkäsittelylaitoksille. Ajoneuvo pintakäsitellään hyväksytyillä maaleilla, ylimääräiset jätemaalit tislataan ja eritellään.

Ajoneuvon käyttö ja hoito tulee olemaan FIVA sopimuksessa esitettyjen periaatteiden mukaista.

 • Kekäläinen Antti, Juankoski
 • Chevrolet HS157 kuorma-auto 1938
 • Esitetään ajoneuvon maalaukseen, tekniikkaan ja sisustukseen 9 000 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 18 000 euroa.

Sodan käynyt yksilö, suomalaisittain keskeinen kuorma-automalli, jonka historia on selvitetty poikkeuksellisen ansiokkaasti.

Jatkoa vuonna 2021 alkaneelle hankkeelle. Aineellisen todistusvoimaisuuden kannalta valittu restaurointitapa on ongelmallisesti poistanut pääosan ajoneuvon elinkaareen liittyvistä kerroksista. Tehty ratkaisu on sinänsä ymmärrettävä omistajan tavoitteista lähtien. Kohde kuitenkin dokumentoitiin tarkasti ennen hankkeen aloittamista.

Hyvin suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke. Kohde on aktiivisessa käytössä ja osallistuu tapahtumiin, jossa sen voi nähdä ja kokea. Kohde ja siihen liittyvä tietoa on avoimesti saatavissa ja tietoja pidetään ajan tasalla. Kohteen käyttöön ja hoitoon liittyen tuotetaan tallennettua tietoa projektin Facebook-sivuille. Työalakohtainen elinikäinen oppiminen ja tiedon välittäminen ilmenevät hakemuksesta. Hankkeella on laajat erityisosaamista työllistävät vaikutukset ja ajatukset mm. työharjoittelusta ovat uskottavia. Tapahtumakäytön voi ajatella tässä tapauksessa tukevan myös kulttuurimatkailua.

 • Lällä Ari-Pekka, Pirkkala
 • Mercedes-Benz 170 DS 1952
 • Esitetään ajoneuvon maalaukseen 2 600 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 5200 euroa.

Ajoneuvon malli, aikakausi ja tiedossa oleva käyttö- ja omistushistoria huomioiden on perusteltua katsoa, että kohteella on valtakunnallisesti erityistä arvoa.

Hanke on hyvin suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu, erityisosaamisen työllisyysvaikutus ja kulttuurimatkailun tukeminen näytetään hakemuksessa toteen. Kohteen käyttöön ja hoitoon liittyen tuotetaan tallennettua tietoa, hankkeeseen liittyy myös työalan oppilaitosyhteistyötä. Ajoneuvon hoidossa ja käytössä huomioidaan kohteen elinkaaren kannalta tarkoituksenmukaisia ympäristökuormitusta vähentäviä ratkaisuja.

Vilkas tapahtumakäyttö ja tiedon avoimuus ilmenevät hakemuksesta. Mikäli suunniteltu tapahtumakäyttö toteutuu auton taksikäyttöä kunnioittavalla tavalla, on perusteltua ajatella, että siihen liittyy myös erityisten aineettomien arvojen säilyttämistä.

 • Chevrolet Styleline De Luxe 1951
 • Esitetään ajoneuvon korin kunnostukseen ja maalaukseen 8 200 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 16 200 euroa.

Aikanaan yleinen malli, joka on tullut käytettynä Karlstadista Ruotsista Suomeen heinäkuussa 1961 Kokkolaan. Poistettu rekisteristä 1970.

Hyvin rajattu ja selkeästi ilmaistu hanke, jossa palautetaan kohteen käyttökunto. Hanke työllistää suoraan tai välillisesti erikoisosaajia Työalan osaamisen kehittäminen ja liittyminen ammatilliseen opetukseen sekä tiedon välittäminen ilmenevät kaikki hakemuksesta.

Kohteeseen tutustuminen on esitetty uskottavasti ja osallistuminen lienee ainakin jossain määrin mahdollista yhdistystoiminnan puitteissa. Kohde ja siihen liittyvä tietoa on avoimesti saatavissa. Kohteen hoito ja käyttö tarjoaa mahdollisuuden työharjoitteluun, työssäoppimiseen tai vapaaehtoistoimintaan. Hankkeen valmistututtua kohde on aktiivisessa käytössä osallistuen tapahtumiin, joissa sen voi nähdä ja kokea.

 • Nuutinen Pekka, Suonenjoki
 • Volvo FG LV-127 D Kuorma-auto 1942
 • Esitetään ajoneuvon hytin sisustukseen ja maalaukseen sekä uuden lavan ja häkäkaasulaitteiston asentamiseen 5 600 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 11 200 euroa.

Hakemuksessa esitetään seikkaperäisesti ajoneuvon kiinnostava suomalainen käyttö- ja omistushistoria. Kuorma-auto tullut uutena G.A.Serlachiuksen käyttöön Jyväskylän Kankaan paperitehtaalle, siirretty lähes välittömästi rintamakäyttöön. Vuonna 1943 asennettu puukaasulaitteisto, josta luovuttu 1947. Palautettu puukaasuautoksi 1970-luvulla, uudelleen rekisteröitynä lajissaan Suomen ensimmäinen. Ajoneuvon voidaan katsoa olevan valtakunnallisesti arvokas.

Hyvin suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke, jossa varmistetaan kohteen säilyminen käyttökunnossa historiallisia arvoja ja merkityksiä vaarantamatta. Hakemuksen kohteena oleva hanke työllistää suoraan tai välillisesti työalan erikoisosaajia.

Kohteen käyttöön ja hoitoon liittyen tuotetaan tallennettua tietoa. Hankkeen valmistuttua kohde on aktiivisessa käytössä ja osallistuu tapahtumiin, jossa sen voi nähdä ja kokea. Annettujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että auton toiminnallisuuteen, käyttövoimaan ja käyttöön liittyvään osaamiseen kuuluvia arvoja tullaan vaalimaan asianmukaisesti.

Puukaasuauton käyttö tapahtumissa voi parhaimmillaan tuottaa työtapojen ja materiaalien kautta uudenlaisen kiinnostuksen kyseistä tekniikkaa kohtaan.

 • Nääppä Jouni, Lempäälä
 • Ford Taunus G73A Cabriolet 1951
 • Esitetään ajoneuvon katon kunnostukseen 1 600 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 3200 euroa.

Todennäköisesti ainoa Taunus G73A Cabriolet -malli Suomessa. Tarkkoja valmistusmääriä ei tiedossa, mutta saksalaislähteiden mukaan kyseisiä cabriolet -malleja oli valmistettu noin 70kpl. Auto on mallina sinänsä kuriositeetti, mutta auton suomalainen tarina ilmentää kiinnostavalla tavalla 1950-1970 -luvuilla vallinneita olosuhteita ja tapoja. Pitkä suomalainen tarina, lähtökohdat huomioiden, tekevät kohteesta jopa valtakunnallisesti arvokkaan.

Hyvin rajattu ja esimerkillisesti suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke, jolla varmistetaan kohteen käytettävyys. Erikoisosaamista työllistävä vaikutus ilmaistaan hakemuksessa. Ajoneuvon hoidossa ja käytössä huomioidaan kohteen elinkaaren kannalta tarkoituksenmukaiset ympäristökuormitusta vähentävät ratkaisut kuten kierrätys, uusiokäyttö ja kompensointi. Hankkeen valmistuttua ajoneuvo on aktiivisessa käytössä ja se osallistuu tapahtumiin, joissa sen voi nähdä ja kokea. Kohde ja siihen liittyvä tietoa on avoimesti saatavissa ja tietoja pidetään ajan tasalla.

 • Paavola Juha, Hillsboro OR. USA
 • Velie 60 henkilöauto 1926
 • Esitetään ajoneuvon jäähdyttäjän ja puskurien pinnoittamiseen 3 000 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 6000 euroa.

Harvinainen merkki ja malli, jolla on ikänsä, tunnetun historiansa ja eheytensä takia valtakunnallisesta arvoa. Perusteltu ja selkeästi kuvattu hanke, joka varmistaa ajoneuvon esimerkillisen hoidon ja käytän jatkumon. Hakemuksen kohteena oleva hanke työllistää suoraan tai välillisesti työalan erikoisosaajia.

Tapahtumiin osallistuminen sekä tiedon tallentaminen ja avoin jakaminen ilmenevät hakemuksesta. Kohteen hoidossa ja käytössä huomioidaan kohteen elinkaaren kannalta tarkoituksenmukaiset ympäristökuormitusta vähentävät ratkaisut kuten kierrätys, uusiokäyttö ja kompensointi. Hoidosta ja käytöstä vastaavat toimijat noudattavat työalan kansainvälisiä ja kansallisia suosituksia ja sopimuksia. Yhteisöllisyys toteutuu kohteeseen tutustumisen osalta, myös automuseoihin liittyvä kulttuurimatkailu on huomioitu

 • Perkola Tuukka, Orivesi
 • Studebaker President ES 1927
 • Esitetään ajoneuvon alustan, moottorin, jäähdytyksen ja voimansiirron kunnostukseen 6 800 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 13 600 euroa.

Auton elinkaaresta ja suomalaisesta omistus- ja käyttöhistoriasta esitetään monipuoliset ja kiinnostavat tiedot. Autolla on epäilemättä suuri paikallinen, mutta myös valtakunnallinen arvo historiansa ja eheytensä kautta.

Hankkeessa kohde lähinnä palautetaan käyttökuntoon, mutta hankesuunnitelma antaa vahvoja viitteitä historiallisten arvojen kunnioittamisesta työmenetelmissä. Hanke on todella huolellisesti valmisteltu. Erikoisosaamisen työllisyysvaikutukset sekä harjoittelumahdollisuudet tuodaan hakemuksessa hyvin esille.

Oppilaitosten hyödyntäminen, tiedon tallentaminen ja välittäminen sekä työalan osaamisen säilyttäminen on esitetty hyvin pohditussa muodossa. Kohteeseen tutustuminen on esitetty selkeästi ja kohteen elinkaaren alkuvaiheen kulttuuriympäristöä on pohdittu kiinnostavalla tavalla. Vastuulliseen kuluttamiseen ja kohteen käyttöön liittyviin arviointikriteereihin on vastattu hyvin seikkaperäisesti. Kohteen hoidosta ja käytöstä vastaavat noudattavat työalan kansainvälisiä ja kansallisia suosituksia ja sopimuksia.

 • Rajalampi Jukka, Kaivanto
 • Chervolet Master de luxe business coupe 1938
 • Esitetään ajoneuvon sisustukseen 1700 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 3200 euroa.

Kohteella on ikänsä ja mallinsa myötä vähintään alueellista tai maakunnallista arvoa, mutta se on myös valtakunnallisesti noteerattu lehdistössä jo vuosikymmeniä sitten.

Hyvin perusteltu, rajattu ja uskottavalla tavalla suunniteltu hanke, joka palauttaa kohteen käyttökunnon. Hanke työllistää suoraan tai välillisesti työalan erikoisosaajia. Valmistuttuaan kohteen on tarkoitus olla aktiivisessa käytössä ja osallistua tapahtumiin, jossa sen voi nähdä ja kokea. Kohteen hoitoon ja/tai käyttöön liittyy ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisäkoulutusta tai muuta työalan oppilaitosyhteistyötä. Kohteen käyttöön ja hoitoon liittyen tuotetaan tallennettua tietoa.

 • Rauhaniemi Jukka, Tammela
 • Chevrolet linja-auto 1928
 • Esitetään linja-auton korin ja tekniikan entisöintiin 10 900 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 21 800 euroa.

Hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella kohteella on hyvin suuri paikallinen ja alueellinen merkitys. Lisäksi sillä voi katsoa olevan valtakunnallista merkitystä oman aikansa tyypillisenä ajoneuvona, jollaiset ovat lähes täydellisesti hävinneet.

Hyvin suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke palauttaa kohteen käyttökunnon toteuttamiskelpoisella tavalla. Hanke työllistää erikoisosaajia, myös ammatillisen koulutuksen tukeminen sekä tiedon välittäminen on kuvattu uskottavalla tavalla.

Kohteen käyttö erilaissa tapahtumissa tulee olemaan aktiivista ja avointa. Kohteeseen tutustuminen, käyttöön osallistuminen kyydein sekä hoitoon osallistuminen talkootöinä on tuotu esiin selkeästi. Hakemuksesta käy myös ilmi, että kyseinen linja-auto elävänä kulttuuriperintöobjektina on keskeinen osa entistä ja nykyistä kulttuuriympäristöään.

Kohteen hoito ja käyttö luo, ylläpitää tai kehittää kestävää kulttuurimatkailua vaalien liikenteen, liikennöitsijän ja kulttuuriympäristöjen arvoja elävällä tavalla. Kohteen hoidosta ja käytöstä vastaavat noudattavat työalan kansainvälisiä ja kansallisia suosituksia ja sopimuksia.

 • Rehula Matti, Noormarkku
 • G. W.Wulffin valmistama hevosvetoinen henkilökuljetusvaunu 1900–1910
 • Esitetään vaunun entisöintiin alkuperäistä vastaavaan käyttökuntoon 2 500 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 5000 euroa.

Turkulaisen Wulffin ajokalutehtaan 1900-luvun alussa valmistamat hevosvaunut, jotka hankittiin uutena entiselle Otavan koulutilalle. Vaunuja käytettiin henkilökuljetuksiin ja vierasryhmille tilan esittelyä varten. Vaunut on oman aikakautensa henkilökuljetuksiin varta vasten tehty, ja ne kertovat omaa tarinaansa henkilökuljetuksen historiasta sekä nopeasta
kehittymisestä 1900-luvun Suomessa. Vaunuilla on valtakunnallista merkitystä suomalaisen ajoneuvoteollisuuden tuotteena ja toisaalta osana koulutilajärjestelmää, jolla pyrittiin levittämään nykyaikaista maataloustietämystä tuolloin lähes täysin agraarisessa maassa.

Hanke on hyvin suunniteltu ja selkeästi esitetty. Esitetyillä toimenpiteillä varmistetaan kohteen säilyminen käyttökunnossa historiallisia arvoja ja merkityksiä vaarantamatta. Vaunut ovat aktiivisessa käytössä ja niillä osallistutaan tapahtumiin, joissa vaunut voi nähdä ja kokea.

Kohde ja siihen liittyvä tietoa on avoimesti saatavissa ja tietoja pidetään ajan tasalla. Kohteen käyttöön ja hoitoon liittyvän työalakohtaisen osaamisen säilyttäminen ja tiedon välittäminen ilmenevät hakemuksesta. Hanke tukee erikoisalan työllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa ja kulttuurimatkailua.

 • Sippola Noora, Pernaa
 • Duc-Phaenton-mallinen hevosvetoinen vaunu 1850–1860
 • Esitetään vaunun entisöintiin alkuperäistä vastaavaan käyttökuntoon 2 400 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 4800 euroa.

Vaunut on hankkinut yksi Tampellan perustajista, tehtailija Gustaf August Wasastjerna Östermyran kartanoon Seinäjoen Törnävälle. Kohteella on valtakunnallista merkitystä hyvin tunnetun historiansa ansiosta.

Hankesuunnitelma on suppeahko mutta uskottava. Suunniteltu restaurointityö poistaa pääosin kohteen pitkän elinkaaren myötä syntyneet kerrostumat, mutta myös vauriot. Kohteen yleinen kunto vaikuttaa hakemuksen perusteella sen verran rappeutuneelta, että suunnitellut entisöintityöt ovat kaikesta huolimatta perusteltuja ja hyvin harkittuja. Hankkeella on erikoisalan työllisyyttä ylläpitävä vaikutus. Restaurointiin ja kohteen hoitoon liittyvää tietoa tallennetaan, ja hankkeen etenemisestä jaetaan tietoa sosiaalisessa mediassa. Hankkeen valmistuttua vaunuihin voi tutustua hevosajoneuvotapahtumissa.

 • Turun kaupunki
 • Kirjastoauto Ford Thames Trader 40 1961
 • Esitetään ajoneuvon 3D-rakennemallinnuksen teettämiseen ja entistämissuunnitelman tekemiseen 5000 euroa. Hyväksytyt kokonaiskustannukset 10 000 euroa.

Suomen ensimmäinen kirjastoauto (1961 – 1975), sen jälkeen käytössä matkailuautona (1975 – 1987) ja kalamajana (1987 – 2001). Vuonna 2001 ajoneuvo pelastettiin Turun kaupunginkirjaston tiloihin, joissa se on odottanut entisöintiään.

Kohteella on erittäin suuri paikallinen merkitys osana Turun kirjastolaitosta. Myös toimialan historiallinen arvo ensimmäisenä tarpeiden mukaisesti valmistettuna kirjastoautona on suuri, minkä takia kohde on myös valtakunnallisesti merkittävä. Ajoneuvosta on jo tähän mennessä julkaistu paljon tietoa niin sähköisesti kuin kirjoina.

Avustettavassa hankkeessa sovelletaan uudenlaisia menetelmiä ja työaloja, joilla jo kadotettu arvo (korirakenne, mitat) palautetaan ja pystytään toisintamaan, samalla säilyttäen sen, mikä alkuperäisestä materiaalista on jäljellä. Hanke on hyvin ja monipuolisesti valmisteltu osaksi laajaa ja haastavaa entisöintihanketta, jonka tavoitteena on palauttaa kohde käyttökuntoon.

Nyt haettava avustus työllistää erikoisosaamista, mutta edellyttää myös vapaaehtoistyötä Valmistuttuaan kohde on aktiivisessa käytössä ja osallistuu tapahtumiin, jossa sen voi nähdä ja kokea. Suunnitelman mukaan kirjastoautoon laitetaan ne varusteet kirjat, joita siinä oli 1960-luvn alussa.

Kohde ja siihen liittyvä tietoa tallennetaan, tietoa on avoimesti saatavissa ja tietoja pidetään ajan tasalla. Kenellä tahansa on mahdollisuus osallistua kohdetta ylläpitävän ja käyttävän yhteisön toimintaan. Hanke tuottaa työmenetelmiä alakohtaisen osaamisen tukemiseksi. Kohteen hoitoon ja käyttöön liittyy työalan oppilaitosyhteistyötä.

Kohteeseen tutustuminen ja sen hoitoon ja käyttöön osallistuminen on hyvin avointa. Toimivana menneisyyden kirjastoautona kirjoineen ja työmenetelmineen auto tulee muodostamaan oman erityisen rajatun kulttuuriympäristönsä. Kohteen käyttö luo, ylläpitää ja kehittää kestävää kulttuurimatkailua. Kohteen hoidosta ja käytöstä vastaavat noudattavat työalan kansainvälisiä ja kansallisia suosituksia ja sopimuksia.

// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN ILMAINEN UUTISKIRJE //

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here