Kayttöehdot

Käyttöehdot

  1. Yleistä

Autotoday-verkkopalvelu on NetToday Oy:n (jäljempänä ”NetToday”) tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.autotoday.fi julkaisema palvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia NetTodayn valinnan mukaan. Palvelun käyttö edellyttää, että Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

NetToday pyrkii mahdollisimman korkeaan Palvelun laatuun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien absoluuttista oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. NetTodaylla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti omiin tarkoituksiinsa, mutta kuitenkin noudattaen tekijänoikeus- ja muuta Suomen lainsäädäntöä, kohtuullisuutta ja hyvän tavan mukaisia toimintatapoja. Käyttäjällä ei ole oikeutta valmistaa Palvelun sisällöstä kopioita eikä saattaa sen sisältöä tai sisällön osaa yleisön saataville tietoverkon kautta tai muulla tavoin ilman NetTodayn etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

  1. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainsovellusta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia, sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joiden kustannukset maksaa Käyttäjä.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. NetToday tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

  1. Palvelun sisältö

NetToday vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, lainmukaisuudesta, hyvän tavan mukaisuudesta, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Ohjelmien oikeudet ovat ohjelmien lisenssinhaltijoilla.

NetToday ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, kuten Käyttäjien Palveluun toimittamasta aineistosta (esimerkiksi kysymyksistä, keskusteluista, mielipiteistä, artikkeleista, kuvista, videoista, ilmoituksista tai muusta vastaavasta aineistosta (jäljempänä ”Aineisto”). NetToday ei valvo tai tarkista Palveluun toimitettua tai kolmansilta osapuolilta saatua Aineistoa, eikä vastaa näiden Aineistojen ja tietojen saatavuudesta, tai lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. NetToday ei vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn Aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta. Aineistoa ei palauteta.

Käyttäjä vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Palveluun tai Palvelun kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun toimittama tai Käyttäjän Palvelun kautta saataville saattamaa Aineistoa voidaan käyttää ja julkaista Palvelussa ja että Aineisto on näiden käyttöehtojen mukaista, eikä aiheuta häiriötä NetTodayn, tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle ja tietojärjestelmille, tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. NetToday ei vastaa toisten käyttäjien Palveluun lataamien Aineistojen tai tietojen Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

NetTodaylla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta käyttäjän Palveluun toimittamaa Aineistoa sekä poistaa Palvelussa jo julkaistu Aineisto tai muuttaa sitä.

Kaikki oikeudet Käyttäjän Palveluun toimittamaan Aineistoon jäävät Käyttäjälle. Käyttäjä myöntää NetTodaylle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa Aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa Aineisto yleisön saataville Palvelussa, sekä käyttää ja hyödyntää Aineistoa sanottujen palveluiden ja niiden markkinoinnin yhteydessä. NetToday voi tehdä Aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. NetToday voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin tai myöntää niihin alilisenssejä muille kolmansille osapuolille. Käyttäjä myöntää NetTodaylle oikeudet Aineistoon korvauksetta. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja muut luvat (kuten luvat videoissa ja kuvamateriaalissa esiintyviltä henkilöiltä) tässä mainitun oikeuden myöntämiseen.

NetToday ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, lääketieteellisiksi, kaupallisiksi tai muunkaltaisiksi NetTodayta sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoiksi, eikä niiden perusteella siten voi esittää NetTodayta kohtaan vaatimuksia.

  1. Henkilötietojen, evästeiden ja paikannustietojen käyttö

Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely

NetToday käsittelee Käyttäjien rekisteröitymisen, tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä antamia ja myöhemmin kerättyjä henkilötietoja rekisteriselosteen sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Evästeet

Palvelun käytön yhteydessä NetToday tallentaa Käyttäjän päätelaitteille evästeitä, jotka ovat välttämättömiä Palvelun tarjoamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa Käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Palvelu voi tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat eri selaimet. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Myös ns. kolmannet osapuolet, esimerkiksi verkkopalvelussa käytettävät mainosverkostot, saattavat hyödyntää evästeiden avulla kerättyjä tietoja mm. mainonnan kohdistamiseen.

Käyttäjä voi torjua evästeet muokkaamalla verkkoselaimensa asetuksia. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Palvelun tarjoamaa verkkopalvelua.

Paikannustiedot, IP-osoite

Palvelu käyttää verkkopalvelussaan hyödyksi päätelaitteen paikannustietoja. Paikannustietoja ovat karttakoodinaatit päätelaitteen sen hetkisestä olinpaikasta. Paikannustiedon yhteydessä tallennetaan myös tapahtuman aika ja päätelaitteen IP-osoite. IP-osoitetta voidaan käyttää paikannukseen, mutta se kertoo vain päätelaitteen karkean sijainnin. NetToday ei vastaa siitä, että päätelaitteen antamat paikannustiedot ovat oikein.

Käyttäjä voi torjua paikannustietojen käytön muuttamalla verkkoselaimensa asetuksia tai kieltämällä tietojen käytön, kun verkkoselain kysyy lupaa niiden käyttämiselle. Mikäli Käyttäjä päättää torjua paikannustietojen käytön, Käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Palvelun tarjoamaa verkkopalvelua. Palvelu voi käyttää paikannuksessa tästä huolimatta IP-osoitetta.

Käyttäjän päätelaitteesta voidaan kerätä myös muita saatavissa olevia tietoja kuten selaimen tyyppi, web-osoite, josta käyttäjä on tullut Palveluun, millä sivuilla Palvelussa on vierailtu ja kuinka paljon aikaa Palvelussa on käytetty.

Kolmannet osapuolet saattavat hyödyntää myös näitä kerättyjä tietoja mm. mainonnan kohdistamiseen.

  1. Käyttöehtojen muuttaminen

NetToday voi muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta internet-sivustollaan. Muutettuja käyttöehtoja sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka NetToday toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttuneita ehtoja, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

  1. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Palveluun sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa.

  1. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 1.10.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.